Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Ługwałd” zostało założone w maju 2004r. Jest wpisane w KRS pod numerem 207261.

Działamy nieprzerwanie już ponad 15 lat!

Stowarzyszenie „Ługwałd” jest organizacją NON PROFIT czyli taką, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.

Z definicji najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Od 2008 roku posiadamy status OPP – status Organizacji Pożytku Publicznego.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), prowadząca działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.

Stowarzyszenie „Ługwałd” jest objęte obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

Dotychczasowe publikacje Stowarzyszenia (od 2008 roku), można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności:

baza sprawozdań